close

FN-Film fra sør

FN-Film fra Sør er et årlig samarbeid mellom FN-sambandet og Stiftelsen Film fra Sør.

FN-Film fra Sør er en filmturné som arbeider med å tilgjengeliggjøre kvalitetsfilm fra Asia, Afrika og Latin-Amerika for skoleklasser i Norge. Turnéen sikrer at alternativ kvalitetsfilm også når ut til de små skoler hvor denne type film ellers ikke er tilgjengelig.

Stiftelsen Film fra Sør har som målsetting å bidra til nyansering av det bildet folk har av Sør. Stiftelsen arbeider målrettet med formidling av alternativ filmkultur og ser det som vesentlig å inkludere ungdom som målgruppe for formidling av den globale samtiden og de utfordringer som gjelder.

FN-sambandet har som et av sine mål å øke kunnskapen og skape debatt om internasjonale spørsmål og FN. I den sammenhengen er skoleelever en viktig målgruppe. Gjennom helhetlige opplevelser ønsker FN-sambandet å inspirere ungdom til å ta aktivt del i utviklingen av samfunnet og til å bli engasjerte medborgere.

Ved å øke kunnskapene om ulike sider ved globale konflikter, og ikke minst problematisere våre generelle og individuelle måter å forholde oss til dem på, kan det gi et lite bidrag i å løfte den yngre generasjonens perspektiver.

Sammen ønsker vi å stimulere ungdom til refleksjon og diskusjon rundt etiske og moralske sider ved aktuelle spørsmål, blant annet fordi vi mener det kan  være med å gi  motstandskraft mot rasisme og fremmedfrykt.   

I skoleåret 2017/2018 tilbys fire filmer:

Amazonia (Ragobert, 2013)
En vakker og annerledes spillefilm hvor dyr spiller alle rollene. Gjennom filmen utforsker vi regnskogen sammen med en liten kapusinerape, og lærer om skogens betydning for klima, natur og miljø.

Even the Rain (Bollaín, 2010)
Et spansk filmcrew drar til Bolivia for å lage en spillefilm om da Christoffer Columbus kom til Latin-Amerika i 1502. Filmen de lager skal vise hvordan Columbus og hans menn utnyttet lokalbefolkningen for å tjene seg rike på gull. 

Fly High, Light Fly (Hofseth/Østigaard, 2014)
Dokumentarfilmen Light fly, fly high gir oss ett innblikk i hvordan det kan være å være en ung, kasteløs kvinne i India i dag og om de mange hindrene det kan føre med seg.

Enklave (Radovanović, 2015) 
Filmen utspiller seg i Kosovo i 2004. Konflikten preger fortsatt hverdagen til befolkningen fem år etter at krigen formelt er over. Serbiske Nenad er ti år gammel, kjører tanks til skolen og ønsker at bestefaren skal få en fin, kristen begravelse. Filmen viser hvordan barna adopterer de voksnes konflikt.

For mer informasjon om FN-film fra Sør og hvordan din klasse kan melde seg på, se nettsidene til FN-sambandet.