close

FN-Film fra sør

FN-Film fra Sør er et årlig samarbeid mellom FN-sambandet og Stiftelsen Film fra Sør.

FN-Film fra Sør er en filmturné som arbeider med å tilgjengeliggjøre kvalitetsfilm fra Asia, Afrika og Latin-Amerika for skoleklasser i Norge. Turnéen sikrer at alternativ kvalitetsfilm også når ut til de små skoler hvor denne type film ellers ikke er tilgjengelig.

Stiftelsen Film fra Sør har som målsetting å bidra til nyansering av det bildet folk har av Sør. Stiftelsen arbeider målrettet med formidling av alternativ filmkultur og ser det som vesentlig å inkludere ungdom som målgruppe for formidling av den globale samtiden og de utfordringer som gjelder.

FN-sambandet har som et av sine mål å øke kunnskapen og skape debatt om internasjonale spørsmål og FN. I den sammenhengen er skoleelever en viktig målgruppe. Gjennom helhetlige opplevelser ønsker FN-sambandet å inspirere ungdom til å ta aktivt del i utviklingen av samfunnet og til å bli engasjerte medborgere.

Ved å øke kunnskapene om ulike sider ved globale konflikter, og ikke minst problematisere våre generelle og individuelle måter å forholde oss til dem på, kan det gi et lite bidrag i å løfte den yngre generasjonens perspektiver.

Sammen ønsker vi å stimulere ungdom til refleksjon og diskusjon rundt etiske og moralske sider ved aktuelle spørsmål, blant annet fordi vi mener det kan  være med å gi  motstandskraft mot rasisme og fremmedfrykt.   

Informasjon om filmene for skoleåret 2018/2019 kommer snart! 

For mer informasjon om FN-film fra Sør og hvordan din klasse kan melde seg på, se nettsidene til FN-sambandet.